Development of Personal Identity Among Sami Adolescents Living in the Arctic Territories of Russia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.498

Keywords:

personal identity, adolescents, indigenous people, Sami

Abstract

The article is devoted to the problem of studying the personal identity of Sami adolescents living in the Arctic territories of Russia. The study aims to study the characteristics of the personal identity of Sami boys and Sami girls in adolescence.

The article presents the results of an empirical study carried out according to the methodology developed based on the test “Who am I?” developed by Kuhn and McPartland. The respondents were 39 Sami adolescents aged 12-13 years and 40 Sami adolescents aged 14-15 years. All respondents were from the indigenous Sami people.

When studying personal identity, we analyzed the characteristics corresponding to each identity component: gender, social, ethnic, family, professional, individual, physical, active and undifferentiated. The study results made it possible to reveal the characteristics of the personal identity of Sami adolescents compared to the personal identity of their Russian peers.

The data obtained expand modern psychological ideas about the patterns of personality development in adolescence, how the human psyche functions in a changing world, and clarify the meaningful characteristics of the psychological portrait of a modern adolescent.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Natalia FLOTSKAYA, M. V. Lomonosov Northern Arctic Federal University

(PhD, Dr. of Science in Psychology) is Director of Higher School of Psychology, Pedagogy and Physical Education, M. V. Lomonosov Northern Arctic Federal University, Arkhangelsk, Russia. Her areas of interest include theoretical and practical aspects of psychology. Flotskaya is the author of 69 scientific publications.

Irina ARYABKINA, Ulyanovsk State Pedagogical University

(PhD, Dr. of Science in Pedagogy) is Professor of Ulyanovsk State Pedagogical University and Ulyanovsk State University, Russia. Her areas of interest include theoretical and practical aspects of pedagogy. Aryabkina is the author of 112 scientific-pedagogical publications.

Svetlana BULANOVA, Northern Arctic Federal University

(PhD in Pedagogy) is Vice Director of Higher School of Psychology, Pedagogy and Physical Education, Northern Arctic Federal University, named after M. V. Lomonosov, Arkhan­gelsk, Russia. Her areas of interest include theoretical and practical aspects of pedagogy and psychology. Bulanova is the author of 36 scientific and pedagogical publications.

Maria PONOMAREVA, Northern Arctic Federal University

(PhD of Pedagogy) is Vice Director of Higher School of Psychology, Pedagogy and Physical Education, Northern Arctic Federal University, named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia. Her areas of interest include theoretical and practical aspects of psychology. Ponomareva is the author of 25 scientific-pedagogical publications.

Nikolay FLOTSKIY, Northern State Medical University Arkhangelsk

Lecturer of the Department of Foreign Languages and Russian as a Foreign Language at the Northern State Medical University Arkhangelsk, Russia. His areas of interest include theoretical and practical aspects of psychology. Flotskiy is the author of 8 scientific, pedagogical publications.

References

Antonova, N. V. (1996). Problema lichnostnoi identichnosti v interpretacii sovremennogo psihoanaliza, interakcionizma i kognitivnoi psikhologii (The problem of personal identity in the interpretation of modern psychoanalysis, interactionism and cognitive psychology, in Russian). Voprosy Psikhologii (Psychology Issues, in Russian), 1, 131-143.

Artemenko, O. I., & Rud, N. N. (2007). Organizatsiya obucheniya v internatakh semeinogo tipa dlya detei iz malochislennykh narodov Severa s uchetom psikhofiziologii rebenka (Organization of education in family-type boarding schools for children from the small-numbered indigenous peoples of the North, taking into account the psychophysiology of the child, in Russian). In O. E. Khukhlaev & T. E. Russita (Eds.), Prakticheskaya etnopsihologiya: Aktualínye problemy i perspektivy razvitiya: Materialy nauchno-prakticheskoi konferencii 16-17 marta (Practical ethnopsychology: Actual problems and development prospects: Proceedings of the scientific-practical conference on March 16-17, in Russian) (pp. 4-5). Moscow: Moscow State University of Psychology and Education.

Baranova, T. S. (2000). Teoreticheskie modeli sotsialínoi identifikatsii cheloveka (Theoretical models of social identification of a person, in Russian). In T. S. Baranova (Ed.), Psikhologiya samosoznaniya: CHitatelí (The psychology of self-awareness: A reader, in Russian) (pp. 602-609). Samara: Artel.

Belinskaya, E. P. (2006). Identichnost' lichnosti v kontekste sotsialínykh izmenenii (Personal identity in the context of social change, in Russian) (Doctoral dissertation, Moscow State University, Moscow, Russia).

Belyaeva, O. V. (2001). Dinamika lichnostnoi identichnosti v podrostkovom vozraste (Dynamics of personal identity in adolescence, in Russian). (PhD dissertation, Russian Academy of Education Psychological Institute, Moscow, Russia).

Craig, G. (2000). Psihologiya razvitiya (Developmental psychology, in Russian). Saint Petersburg: Piter.

Deryabina, S. V., & Biktimirov, T. Z. (2008). K voprosu ob aktualínosti mezhdistsiplinarnykh issledovaniy lichnosti v malykh reliktovykh gruppakh (To the question of the relevance of interdisciplinary personality research in small relict groups, in Russian). In Khukhlaev O. E. (Ed.), Prakticheskaya etnopsikhologiya: aktualínye problemy i perspektivy razvitiya: materialy vtoroi Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferencii, 21-22 noyabrya (Practical ethnopsychology: Actual problems and development prospects: proceedings of the second All-Russian scientific-practical conference, November 21-22, in Russian) (pp. 150-167). Moscow.

Deryabina, S. V., Korotkikh, S. M., & Biktimirov, T. Z. (2008). K voprosu ob etnopsikhologicheskoi kharakteristike korennykh malochislennykh narodov Krainego Severa (On the issue of ethnopsychological characteristics of small indigenous peoples of the Far North, in Russian). In Khukhlaev O. E. (Ed.), Prakticheskaya etnopsikhologiya: aktualínye problemy i perspektivy razvitiya: materialy vtoroi Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferencii, 21-22 noyabrya (Practical ethnopsychology: Actual problems and development prospects: Proceedings of the second All-Russian scientific-practical conference, November 21-22, in Russian) (pp. 195-196). Moscow.

Erikson, E. H. (1996). Identity, youth and crisis. Moscow: Progress.

Erikson, E. H. (2000). Detstvo i obshchestvo (Childhood and Society, in Russian). Saint-Petersburg: Letniy Sad.

Ethnic Identity of Young Male Representatives of the Nenets Indigenous People of the Russian North. (2019). 4th International Conference on Education Science and Development (ICESD) Shenzhen, Peoples R China: Jan 19-20, 2019 (ICESD 2019)

Flotskaya, N., Bulanova, S., Ponomareva, M., Flotskiy, N., & Konopleva, T. (2019). Self-identity development among indigenous adolescents from the far north of Russia. Behavioral Sciences, 9(10), 106. https://doi.org/10.3390/bs9100106

Frolova, A. N. (2004). Razvitie etnokulíturnykh traditsii vospitaniya detei korennykh malochislennykh narodov Severa Rossii: sotsialíno-pedagogicheskii aspekt (Development of ethnocultural traditions of raising children in indigenous minorities of the Far North-East of Russia: Socio-pedagogical aspect, in Russian). (Doctoral dissertation, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russia).

Goncharov, O. A., & Tyapovkin, Yu. N. (2007). Kulíturnye i ekologicheskie faktory perspektivnogo vospriyatiya korennymi narodami tundry (Cultural and environmental factors of perspective perception in tundra indigenous people, in Russian). Kulíturno-istoricheskaya psikhologiya (Cultural-Historical Psychology, in Russian), 4, 2-11.

Gordeeva, O. A. (2011). Dinamika formirovaniya identichnosti podrostkov i podrostkov v razlichnykh sotsialínykh kontekstakh (Dynamics of identity formation of younger and middle adolescents in various social contexts, in Russian). (PhD dissertation, Russian Academy of Education, Moscow, Russia).

Grinfeld, I. L. (2004). Dinamika formirovaniya sotsiokulíturnoi identichnosti v podrostkovom vozraste (Dynamics of socio-cultural identity formation in adolescence, in Russian). (PhD dissertation, Russian Academy of Education Psychological Institute, Moscow, Russia).

Ivanova, N. L. (2003). Psikhologicheskaya struktura sotsialínoi identichnosti (Psychological structure of social identity, in Russian). (Doctoral dissertation, Yaroslavl state pedagogical university, Yaroslavl, Russia).

Karabanova, S. V. (2008). Osobennosti sovremennogo obraza mira u korennykh narodov Kamchatki (Peculiarities of the contemporary world image among the indigenous peoples of Kamchatka, in Russian). In Sanzhaeva, R. D. (Ed.), Aktualínye problemy etnopsihologii v kontekste kulíturnogo i ekonomicheskogo sotrudnichestva so stranami Aziatsko-Tihookeanskogo regiona: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konf. 23-25 maya: v 2-h tomah (Actual problems of ethnopsychology in the context of cultural and economic cooperation with the countries of the Asia-Pacific region: Proceedings of the international scientific-practical conf., May 23-25: in 2 volumes, in Russian) (Vol. 2, pp. 199-203). Khabarovsk: Far Eastern State Transport University.

Kim, K. V. (2009). Etnicheskaya identichností detei iz russko-yakutskikh semei (Ethnic identity of children from Russian-Yakut families, in Russian). (PhD dissertation, Saint Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia).

Lezina, Y. Y., & Bostandzhieva, T. M. (2017). K voprosu ob osobennostyakh samoopredeleniya podrostkov korennykh malochislennykh narodov Krainego Severa (To the question of the self-determination peculiarities in adolescents from indigenous small-numbered peoples of the Far North, in Russian) Nauchny Dialog (Scientific Dialogue, in Russian), 2, 256-268.

Lobova, V. A. (2010). Psikhologicheskoe blagopoluchie individa severnykh etnosov (Psychological well-being of an individual in Northern ethnic groups, in Russian). Khanty-Mansiysk: Yugra State University.

Menyashev, A. E. (2005). Mifologiya v strukture etnicheskogo samosoznaniya korennykh narodov ostrova Sakhalin (Mythology in the structure of ethnic consciousness of the Sakhalin island indigenous peoples, in Russian). (PhD dissertation, Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia).

Miklyaeva, A. V., & Rumyantseva, P. V. (2009). Struktura sotsialínoi identichnosti lichnosti: vozrastnaya dinamika (Structure of social identity of an individual: Age dynamics, in Rusian). Byulletení Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (Tomsk State Pedagogical University Bulletin, in Russian), 5, 129-133.

Mironov, A. V. (2012). Samootnoshenie i etnicheskaya identichností cheloveka: obskiye ugry i russkiye (Self-relation and ethnic identity of a person: Ob Ugrians and Russians, in Russian). (PhD dissertation, Herzen State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russia).

Nafanailova, M. S. (2007). Sotsialíno-psikhologicheskie kharakteristiki YA-kontseptsii u predstavitelei etnosa sakha (Socio-psychological characteristics of self-concept in representatives of the Sakha ethnic group, in Russian). (PhD dissertation, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia).

Novikov, A. G., & Pudov, A. G. (2005). Mentalitet severyan v kontekste tsirkumpolyarnoy tsivilizatsii (The mentality of northerners in the context of circumpolar civilization, in Russian). Yakutsk: Yakutsk University.

Patyrbaeva, K. V., Kozlov, V. V., Mazur, E. Yu., Konobeev, G. M., Mazur, D. V., Maritsas, K., & Patyrbaeva, M. I. (2012). Identichností: sotsialíno-psikhologicheskie i sotsialíno-filosofskie aspekty (Identity: Socio-psychological and socio-philosophical aspects, in Russian). Perm: National Research Perm State University.

Pavlova, O. N. (2001). Identichností: istoriya formirovaniya vzglyadov i ee strukturnye osobennosti: uchebnoye posobiye (Identity: The history of the formation of views and its structural features: A study guide, in Russian). Moscow: Institute of Psychoanalysis.

Popova, M. V. (2005). Formirovaniye lichnosti v podrostkovom vozraste (Formation of personal identity in adolescence, in Russian). (PhD dissertation, Nizhniy Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin, Nizhniy Novgorod, Russia).

Savina, O. O. (2003). Psikhologicheskii analiz formirovaniya lichnosti v podrostkovom i yunosheskom vozraste: usloviya, struktura, dinamika, tipologiya (Psychological analysis of identity formation in adolescence and young adulthood: Conditions, structure, dynamics, typology). (PhD dissertation, Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia).

Schneider, L. B. (2007). Lichnostnaya, gendernaya i professionalínaya identichností: teoriya i metody diagnostiki (Personal, gender and professional identity: Theory and methods of diagnosis, in Russian). Moscow: Moscow Psychological-Social Institute.

Schneider, L. B., Volnova, G. V., & Zykova, M. N. (2002). Psikhologicheskoe konsulítirovanie: posobiye dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po psikhologicheskim spetsialínostyam (Psychological counseling: A manual for university students enrolled in psychological specialties, in Russian). Moscow: Izhytsa.

Semyonova, S. V. (2006). Osobennosti mifologicheskoi identichnosti korennykh zhitelei Kamchatki (Peculiarities of the mythological identity of the indigenous people of Kamchatka, in Russian). (PhD dissertation, Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia).

Voznyak, S. A. (2005). Traditsionnaya pedagogicheskaya kulítura kak faktor sotsializatsii podrostkov korennykh malochislennykh narodov Severa: na materialakh Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga (Traditional pedagogical culture as a factor of socialization of adolescents from the indigenous peoples of the North: Based on the material from the Khanty-Mansi Autonomous Okrug, in Russian). (PhD dissertation, Institute for National Education Problems, Moscow, Russia).

Downloads

Published

2021-09-25

How to Cite

FLOTSKAYA, N., ARYABKINA, I., BULANOVA, S., PONOMAREVA, M. ., & FLOTSKIY, N. . (2021). Development of Personal Identity Among Sami Adolescents Living in the Arctic Territories of Russia. WISDOM, 19(3), 84–99. https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.498

Issue

Section

Articles