Interpretation of Keywords as Indicators of Intertextuality in English New Testament Texts (Antconc Corpus Manager Toolkit)

Authors

  • Olha LIASHKO Kyiv National Linguistic University
  • Nataliia BOBER Borys Grinchenko Kyiv University
  • Yan KAPRANOV Kyiv National Linguistic University
  • Olesya CHERKHAVA Kyiv National Linguistic University
  • Larysa MELESHKEVYCH Kyiv National Linguistic University

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v22i2.736

Keywords:

interpretation, keywords, indicators, intertextuality, New Testament, the English language, corpus manager, AntConc

Abstract

The article deals with the interpretation of keywords as indicators of registering intertextual properties in English New Testament texts. The notion of “intertextuality” is represented in terms of three approaches: philosophical-poststructuralist, philological, and genre-textual is considered to be a complex interdisciplinary phenomenon and is characterised as a system-textual and prototypical category, with an emphasis on the typological properties of textuality. It has been proved that in order to register the intertextuality in English New Testament Texts, the notions of “keywords” and “life cycle” as indicators of actualization (active vocabulary) or deactualization (passive vocabulary) of tokens represented in a specific type and kind of discourse were introduced. AntConc corpus manager as an artificial intelligence programme, which is a free and multifunctional tool for statistical research of texts of different languages of various discourses (Dr Laurence Anthony), helped to establish the following most frequent keywords of intertextuality in English New Testament texts: God (1372), Jesus (989), Man (908), Lord (728), Christ (571), Will (555), Son (422), Father (370), Spirit (299), Heaven (256).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Olha LIASHKO, Kyiv National Linguistic University

PhD in Philology, Senior Lecturer of the Department of English Philology at Kyiv National Linguistic University, Kyiv, Ukraine.

Nataliia BOBER, Borys Grinchenko Kyiv University

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of German Philology at Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine.

Yan KAPRANOV, Kyiv National Linguistic University

PhD, Dr. of Science in Philology, Professor of the Professor I. V. Korunets Department of English Philology and Translation at Kyiv National Linguistic University, Kyiv, Ukraine.

Olesya CHERKHAVA, Kyiv National Linguistic University

PhD, Dr. of Science in Philology, the Head of the Department of the English Language of the Translation / Interpretation Studies Faculty at Kyiv National Linguistic University, Kyiv, Ukraine.

Larysa MELESHKEVYCH, Kyiv National Linguistic University

PhD in Philology, Associate Professor of the Professor I. V. Korunets Department of English Philology and Translation at Kyiv National Linguistic University, Kyiv, Ukraine.

References

Arnold, I. V., & Bukharkin, P. Ye. (1999). Semantika. Stilistika. Intertekstual'nost' (Semantics. Stylistics. Intertextuality, in Russian). Saint Petersburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta.

Bakhtin, M. M. (1997). Russkaya slovesností. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. Antologiya (Russian literature. From the theory of literature to the structure of the text. Anthology, in Russian). In V. P. Neroznak (Ed.), Problema teksta v lingvistike, filologii i drugikh gumanitarnykh naukakh. Opyt filosofskogo analiza (The problem of text in linguistics, philology and other humanities. The experience of philosophical analysis, in Russian) (pp. 227-244). Moscow: Academia.

Barthes, R. (1977). Image Music Text. In S. Heath (Ed.), The death of the author (pp. 32-44). London: Fontana Press.

Beaugrande, R. de, & Dressler, W. (1981). Introduction to text linguistics. New York: Longman.

Berdyaev, N. A. (1937). Chelovecheskaya lichnost i sverkhlichnye tsennosti (Human personality and superpersonal values, in Russian). Sovremennyye zapiski (Modern Notes, in Russian), 43, 239-304; 44, 319-332. Retrieved from http://www.odinblago.ru/sverhlichnie_cennosti

Boroday, S. Yu. (2019). Yazyk i poznaniye: postrelyativistskaya issledovatelskaya programma (Language and cognition: A post-relativistic research programme, in Russian). Voprosy yazykoznaniya (Questions of Linguistics, in Russian), 4, 106-136.

Chernyavskaya, V. Ye. (2014). Lingvistika teksta: Polikodovost, intertekstualnost, interdiskursivnost (Linguistics of the text: Polycode, intertextuality, interdiscursiveness, in Russian). Moskva: Direkt-Media.

Croft, W., & Cruse, A. (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Desnitskiy, A. (2011). Vvedenie v bibleyskuyu ekzegetiku (Introduction to biblical exegesis, in Russian). Moskva: Izd-vo PSTGU.

Dilthey, V. (1995). Literaturnyye arkhivy i ikh znacheniye dlya izucheniya istorii filosofii (Literary archives and their significance for the study of the history of philosophy, in Russian). Voprosy Filosofii (Questions of Philosophy, in Russian), 5, 124-136.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

Fateyeva, N. A. (2006). Intertekst v mire tekstov: Kontrapunkt intertekstualínosti (Intertext in the world of texts: The counterpoint of intertextuality, in Russian). Moscow: KomKniga.

Fomina, Z. Ye. (1995). Slova-khronofakty v yazyke politicheskikh tekstov (Words-chronofacts in the language of political texts, in Russian). In Yazyk i emotsii (Language and emotions, in Russian) (pp. 207-215). Volgograd: Peremena.

Frantsuzskaya semiotika: Ot strukturalizma k poststrukturalizmu (French semiotics: From structuralism to poststructuralism, in Russian). (2000). (G. K. Kosikov, Trans.). Moscow: IG Progress.

Gadamer, H.-G. (2013). Truth and method. London: Bloomsbury.

Genette, G. (1997). Palimpsests: Literature in the second degree. (Ch. Newman & C. Doubinsky, Trans.). L; Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Heidegger, M. (2008). Ontology: The hermeneutics of facticity. Indiana University Press.

King James Bible. (n.d.). Online Study Bible. Retrieved from http://thekingsbible.com

Kolesov, S. G. (2012). Teoriya E. Eriksona osnovnykh stadiy zhiznennogo puti lichnosti i formirovaniye zakonoposlushnogo povedeniya (Ericksonís theory of the main stages of a personís life path and the formation of law-abiding behaviour, in Russian). Aktualnyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk (Actual Problems of the Humanities and Natural Sciences, in Russian), 4, 272-275.

Korsakov, I. A., & Korsakova, N. K. (1984). Naedine s pamyatíyu (Alone with memory, in Russian). Moscow: Znaniye.

Kotyurova, I. A. (2020). Korpusnye issledovaniya s pomoshchyu servisa AntConc v usloviyakh raboty v vuze (Corpus research using the AntConc service in a university setting, in Russian). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Yazyk i kultura (Bulletin of Tomsk State University. Language and Culture, in Russian), 36-50.

Krasnykh, V. V. (2003). ìSvoyî sredi ìchuzhikhî: mif ili realínost'? (ìOwnî among ìstrangersî: myth or reality?, in Russian). Moscow: ITDGK ìGnozisî.

Kubryakovoy, Ye. S., Demyankov, V. Z., Pankrats, Yu. G., Luzina, L. G. (Ed.). (1996). Kratkiy slovar kognitivnykh terminov (Short Dictionary of Cognitive Terms, in Russian). Moscow: Faculty of Philology of Moscow State University M. V. Lomonosov.

Kuzmina, N. A. (1999). Intertekst i ego rolí v protsessakh evolyutsii poeticheskogo yazyka: Monografiya (Intertext and its role in the evolution of poetic language: Monograph, in Russian). Yekaterinburg: Publishing House of Ural University, Omsk: Omsk State University.

Liashko, O. V. (2020). Intertekstualnist pravoslavnoyi propovidi: taksonomiya i funktsiyi (na materiali anhliyskoyi, rosiyskoyi ta ukrayinskoyi mov) (Intertextuality of the orthodox sermon: Taxonomy and functions (A case study of the English, Russian and Ukrainian Languages), in Russian). (PhD Dissertation, Kyiv National Linguistic University, Kyiv, Ukraine). Retrieved from http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/1119?show=full

Liashko, Œ., Kapranov, Y., Cherkhava, O., Nasalevych, T., & Riabukha, T. (2021). Methodological algorithm for interpreting intertextuality within the orthodox sermon (Case study of the English orthodox sermon fragment). Amazonia Investiga, 10(39), 186-193.

Matore, G. (1973). La Methode en Lexicologie. Domaine Francais (The method in lexicology. French domain, in French). Paris: Librairie Marcel Didier.

Noveyshiy filosofskiy slovar (The latest philosophical dictionary, in Russian). (2003). (3rd ed.). Moscow: Knizhnyy Dom.

Orlova, O. V. (2012). Diskursivno-stilisticheskaya evolyutsiya mediakontsepta: zhiznennyy tsikl i miromodeliruyushchiy potentsial (Discursive and stylistic evolution of media concept: Life cycle and world-modelling potential, in Russian). (PhD Dissertation, Tomsk State Pedagogical University, Russian Federation). Retrieved from https://www.dissercat.com/content/diskursivno-stilisticheskaya-evolyutsiya-mediakontsepta

Palmer, R. (1969). Hermeneutics: Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston, IL: Northwestern University Press.

Piege-Gro, N. (2008). Vvedenie v teoriyu intertekstualínosti (Introduction to the theory of intertextuality, in Russian). (G. K. Kosikov, Trans. & Ed.). Moscow: Izdatelstvo LKI.

Pocheptsov, G. G. (2001). Teoriya kommunikatsii (Theory of communication, in Russian). Kiev: Vakler; Moscow: Refl-buk.

Polikarpov, A. A. (1998). Tsiklicheskie protsessy v stanovlenii leksicheskoi sistemy yazyka: modelirovanie i eksperiment (Cyclic processes in the formation of the lexical system of the language: Modeling and experiment, in Russian). (PhD Dissertation, Moscow State University 'M. V. Lomonosov', Russian Federation). Retrieved from https://www.philol.msu.ru/~lex/areft/zakl.htm

Popova, L. A. (2021). Klyuchevyye slova sovremennosti kak lingvisticheskiy fenomen (Key words of modernity as a linguistic phenomenon) (PhD Dissertation, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ìBashkir State Universityî, Ufa, Russian Feredation). Retrieved from https://www.dissercat.com/content/klyuchevye-slova-sovremennosti-kak-linvisticheskii-fenomen

Ricoeur, P. (2008). Konflikt interpretatsiy. Ocherki o germenevtike (Conflict of interpretations. Essays on hermeneutics, in Russian) (I. S. Vdovinoy, Trans). Moscow: Akademicheski y Proyekt.

Riffaterre, M. (1987). The intertextual unconscious. Critical inquiry. Chicago: The University of Chicago Press.

Shachkova, I. Yu. (2008). Semantika ìklyuchevykh slov epokhiî: epokha T. Blera, 1997-2007 (Semantics of the ìkey words of the eraî: The era of T. Blair, 1997-2007, in Russian) (PhD Dissertation, N. A. Dobrolyubova State Linguistic University of Nizhny Novgorod Nizhniy Novgorod, Russian Federation). Retrieved from https://cheloveknauka.com/semantika-klyuchevyh-slov-epohi

Shcheglova, Ye. A., & Prokofyeva, N. A. (2020). Mediaslovarí klyuchevykh slov tekushchego momenta: leksiko-semanticheskaya gruppa ìkoronavirusî (Media dictionary of keywords of the current moment: Lexical-semantic group ìcoronavirusî, in Russian). In Novyye slova i slovari novykh slov (New words and dictionaries of new words, in Russian) (pp. 190-202). (Institute of Linguistic Research of Russian Academy of Sciences.

Shchirova, I. A., & Goncharova, Ye. A. (2007). Mnogomernost teksta: ponimaniye i interpretatsiya: Uch. pos (Multidimensionality of the text: Understanding and interpretation: Textbook, in Russian). Sankt-Peterburg: OOO ìKnizhnyi Domî.

Shmeleva, T. V. (2009). Krizis kak klyuchevoe slovo tekushchego momenta (Crisis as a keyword of the current moment, in Russian). Politicheskaya lingvistika (Political Linguistics, in Russian), 2(28), 63-67.

Soboleva, M. Ye. (2003). Ontologicheskie pozitsii vnutri filosofii yazyka: Tri vzglyada na problemu (Ontological positions within the philosophy of language: Three views on the problem, in Russian). Rabochie tetradi po komparativistike. Gumanitarnye nauki, filosofiya i komparativistika (Workbooks in Comparative Studies. Humanities, Philosophy and Comparative Studies, in Russian), 87-92.

Vasko, R., & Korolyova, A. (2020). Intertexutality of Julia Kristeva and hypothetical relationships of her theories with ancient types of writing. Religiski-filozofiski raksti, XXIX(1), 139-156.

Veselovskiy, A. N. (1989). Istoricheskaya poetika (Historical poetics, in Russian). Moscow: Vysshaya shkola.

Vlasenko, A. Yu. (2010). Problema interpretatsii termina ìSmyslî v zapadnykh gnoseologicheskikh kontseptsiyakh XVIII-XX vekov (The problem of interpretation of the term ìMeaningî in Western epistemological concepts of the XVIII-XX centuries, in Russian). Kulturnaya zhizn Yuga Rossii (Cultural Life of the South of Russia, in Russian), 1(35), 8-11.

Volchkov, A. (2018). Teoriya intertekstualínosti i yeye rol v bibleyskikh issledovaniyakh (The theory of intertextuality and its role in biblical studies, in Russian). Khristianskoye chteniye (Christian reading, in Russian), 4, 42-46.

Vorobyova, O. P. (1993). Lingvisticheskiye aspekty adresovannosti khudozhestvennogo teksta (odnoyazychnaya i mezhyazykovaya kommunikatsii) (Linguistic aspects of the addressing of a literary text (mono-lingual and interlingual communication), in Russian). (Doctoral Dissertation, Moscow Linguistic University). Retrieved from https://www.dissercat.com/content/lingvisticheskie-aspekty-adresovannosti-khudozhestvennogo-teksta-odnoyazych-i-mezhyazykovaya

Zehentner, E. (2019). Competition in language change: The rise of the English dative alternation. De Gruyter Mouton.

Zemskaya, Ye. A. (1996). Aktivnye protsessy sovremennogo slovoproizvodstva (Active processes of modern word production, in Russian). Russkiy yazyk kontsa XX stoletiya (Russian language of the end of the XX century, in Russian) (pp. 90-141). Moscow: Yazyki russkoy kultury.

Downloads

Published

2022-06-26

How to Cite

LIASHKO, O., BOBER, N., KAPRANOV, Y., CHERKHAVA, O., & MELESHKEVYCH, L. (2022). Interpretation of Keywords as Indicators of Intertextuality in English New Testament Texts (Antconc Corpus Manager Toolkit). WISDOM, 22(2), 193–207. https://doi.org/10.24234/wisdom.v22i2.736

Issue

Section

Articles