[1]
APOSTOLOPOULOU, G. 2017. The Initial Anthropology in Aristotle’s Nicomachean Ethics. WISDOM . 8, 1 (Jun. 2017), 65–76. DOI:https://doi.org/10.24234/wisdom.v8i1.175.