[1]
CHERNYSH, A., HORBOLIS , L. and POHREBENNYK , V. 2021. Literary Studies and Psychoanalysis: Methodological Aspects of Interaction. WISDOM . 18, 2 (Jun. 2021), 6–16. DOI:https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.481.