(1)
SAADANBEKOVA, C. Game As a Phenomenon in Kyrgyz Family Traditions. wisdom 2021, 18, 85-95.