(1)
CHERNYSH, A.; HORBOLIS , L.; POHREBENNYK , V. Literary Studies and Psychoanalysis: Methodological Aspects of Interaction. wisdom 2021, 18, 6-16.