BUTKO, Yuliia, Leonid MOZGOVOY, and Viktoriia SLABOUZ. 2021. “Philosophical Hermeneutics by H.-G. Gadamer: Transition from Interpretation to Understanding”. WISDOM 17 (1):6-13. https://doi.org/10.24234/wisdom.v17i1.448.