CHERNYSH, Anna, Larysa HORBOLIS, and Volodymyr POHREBENNYK. 2021. “Literary Studies and Psychoanalysis: Methodological Aspects of Interaction”. WISDOM 18 (2):6-16. https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.481.