ZUBOV , Vadym, and Lyudmyla KRYVEGA. 2021. “The Life of a Modern Person: Philosophical Reflections”. WISDOM 18 (2):96-101. https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.528.