VASILENKO, Liudmila, Nataliya MESHCHERYAKOVA, and Vitaly ZOTOV. 2022. “Digitalization of Global Society: From the Emerging Social Reality to Its Sociological Conceptualisation”. WISDOM 21 (1):123-29. https://doi.org/10.24231/wisdom.v21i1.720.