APOSTOLOPOULOU, G. (2017) “The Initial Anthropology in Aristotle’s Nicomachean Ethics”, WISDOM , 8(1), pp. 65–76. doi: 10.24234/wisdom.v8i1.175.