BUTKO, Y., MOZGOVOY, L. and SLABOUZ, V. . (2021) “Philosophical Hermeneutics by H.-G. Gadamer: Transition from Interpretation to Understanding”, WISDOM , 17(1), pp. 6–13. doi: 10.24234/wisdom.v17i1.448.