CHERNYSH, A., HORBOLIS , L. and POHREBENNYK , V. (2021) “Literary Studies and Psychoanalysis: Methodological Aspects of Interaction”, WISDOM , 18(2), pp. 6–16. doi: 10.24234/wisdom.v18i2.481.