[1]
G. APOSTOLOPOULOU, “GEORGIA APOSTOLOPOULOU”, wisdom, vol. 27, no. 3, p. 132, Oct. 2023.