CHERNYSH, A., L. HORBOLIS, and V. POHREBENNYK. “Literary Studies and Psychoanalysis: Methodological Aspects of Interaction”. WISDOM, vol. 18, no. 2, June 2021, pp. 6-16, doi:10.24234/wisdom.v18i2.481.