VASILENKO, L., N. MESHCHERYAKOVA, and V. ZOTOV. “Digitalization of Global Society: From the Emerging Social Reality to Its Sociological Conceptualisation”. WISDOM, vol. 21, no. 1, Mar. 2022, pp. 123-9, doi:10.24231/wisdom.v21i1.720.