Provocation as a Tool of Language Influence

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.645

Keywords:

provocation, language influence, provocateur, recipient, communicative situation, conflict, cooperation, strategies, tactics

Abstract

The article aims to study provocation as a particular type of interpersonal communication and a provocateur’s action who intends to obtain (provoke) necessary verbal reaction from the recipient by employing language influence. The provocateur is considered an active speaker whose main task is to plan the communicative process, choose appropriate strategies and tactics, and verbal and nonverbal markers of their realisation to implement effective communication. Provocation can be realised in terms of both communicative conflict and cooperation. Conflict situations involve communicative disharmony, pressure on the recipient, provocateur’s dominance, violating cooperative principles and maxims of communication and politeness principles, and non-cooperative strategies. In contrast, cooperative situations can be regarded as those where communicative balance is maintained, cooperative and politeness principles are followed, and cooperative strategies are applied. Provocation can be effective in both cooperative and non-cooperative implementation

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Iryna MELNYK, Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University

PhD in Philology, Associate Professor of the English Language Department in Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine.

Tetyana PETROVA, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University

PhD in Pedagogics, Associate Professor of the English Language Department in Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine.

Alla KHOPTIAR, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

PhD in Philology, dean of the Foreign Philology Faculty in Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University; Associate Professor of the English Language Department in Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine.

References

Austin, J. L. (1975). How to do things with words. Oxford: Oxford University Press.

Bartashova, O., & Polyakova, S. (2009). Soblyudeniye i narusheniye printsipov rechevogo ob-shcheniya v situatsii delovoy kommunikatsii (Compliance and violation of speech communi-cation principles in situations of business communication, in Russian). Saint-Petersburg: SPbSUE Publication.

Baum, S. (Director). (2009). Lie to me. [Film]. Retrieved from http://lie-to-me.hypnoweb.net/quartier/taches-projets/script-vo-203.176.312/

Bityanova, M. (2001). Sotsialnaya psikhologiya: nauka, praktika i obraz mysley (Social psychology: Science, practice and way of thinking, in Russian). Moscow: Eksmo-Press.

Blakar, R. (1987). Yazyk kak instrument sotsialnoy vlasti (Language as an instrument of social power, in Russian). In V. V. Petrov (Ed.), Yazyk i modelirovaniye sotsialnogo vzaimodeystviya (Language and Modelling of Social Interaction, in Russian) (pp. 88-125). Moscow: Pro-gress.

Bratman, M. (1987). Intention, plans, and practical reason. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Carnegie, D. (1936). How to win friends and influence people. U.S.: Simon & Schuster.

Chaika, L. (2009). Verbalnyy konflikt: metodolohichni ta terminolohichni pytannya doslidzhennya (Verbal conflict: Methodological and terminological research issues, in Ukrainian). Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni I. Franka (Bulletin of Zhytomyr I. Franko. State University, in Ukrainian), 45, 133-137.

Chaldini, R. (2010). Psikhologiya vliyaniya (Psychology of influence, in Russian). Moscow: Eksmo.

Denysiuk, Ye. (2003). Manipulyativnoye rechevoye vozdeystviye: kommunikativno-pragmaticheskiy aspect (Manipulative speech influence: Communicative and pragmatic aspect, in Russian) (PhD Dissertation, Ural State University named after A.M. Gorky, Russia, Yekaterinburg). Retrieved from http://psycholinguistik.narod.ru/olderfiles/5/DENISUK.pdf

Dijk van, T. A. (1989). Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya (Language. Cognition. Communication, in Russian). (V. I. Gerasimov, Ed.). Moscow: Progress.

Dobrovich, A. (2000). Anatomiya dialoga (Anatomy of a dialogue, in Russian). In A.V. Morozov (Ed.), Psikhologiya vliyaniya (The Psychology of Influence, in Russian) (pp. 138-183). Saint-Petersburg: Peter.

Dotsenko, E. (1997). Psikhologiya manipulyatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita (Psychology of manipulation: Phenomena, mechanisms and protection, in Russian). Moscow: MSU Publica-tion.

Formanovskaia, N. (2002). Rechevoye obshcheniye: kommunikativno-pragmaticheskiy podkhod (Verbal communication: A communicative-pragmatic approach, in Russian). Moscow: Rus-sian language.

Gavrilova, Ye. (2015). Struktura rechevogo vozdeystviya (Structure of language influence, in Rus-sian). Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Yaroslava Mudrogo (Bulletin of the Yaroslav the Wise Novgorod State University, in Russian), 87, 145-148.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. Syntax and Semantics, 3, 41-58.

Ishmuratov, A. (1996). Konflikt i zhoda. Osnovy kognityvnoyi teoriyi konfliktiv (Conflict and consent. Fundamentals of cognitive conflict theory, in Ukrainian). Kyiv: Naukova dymka.

Issers, O. (2008). Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi (Communication strategies and tactics of Russian speech, in Russian). Moscow: LKI Publication.

Karasik, V. (2004). Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs (Language circle: Personality, con-cepts, discourse, in Russian). Moscow: Gnosis.

Kozlova, V. (2014). Movlennyevyi vplyv v anhlomovnomu parentalnomu dyskursi (Speech influence in English parental discourse, in Ukrainian). Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiya” (Scientific Notes of the National University “Ostroh Academy”), 48, 198-200.

Krasnykh, V. (2001). Osnovy psikholingvistiki i teorii kommunikatsii (Fundamentals of psycholin-guistics and communication theory, in Russian). Moscow: Gnosis.

Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. New York: Longman Linguistic Library.

Leontiev, A. (2003). Osnovy psikholingvistiki (Fundamentals of psycholinguistics, in Russian). Mos-cow: Smysl.

Makarov, M. (2003). Osnovy teorii diskursa (Foundations of discourse theory, in Russian). Mos-cow: Gnozys.

Maltseva, V. (2007). Obshcheniye kak vozdeystviye i dialog (Communication as influence and dia-logue, in Russian). Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta (Bulletin of the Chelyabinsk State University, in Russian), 15(93), 80-88.

Negryshev, A. (2009). Aspekty rechevogo vozdeystviya v novostyakh SMI (Aspects of speech impact in media news, in Russian). Vladimir: VSHU.

Rhimes, S. (Director). (2008). Private Practice. [Film]. Retrieved from http://www.addic7ed.com/serie/Private_Practice/2/14/Second_Chances

Searle, J. R. (1969). Speech acts. Cambridge: Cambridge University Press.

Selivanova, O. (2006). Suchasna lingvistyka (Modern linguistics, in Ukrainian). Poltava: Dovkillia-K.

Semeniuk, O. & Parashchuk, V. (2009). Osnovy teoriyi movnoyi komunikatsiyi (Fundamentals of the theory of language communication, in Ukrainian). Kyiv: In Yure.

Sheinov, V. (2003). Psikhologiya vlasti (Psychology of power, in Russian). Moscow: Os.

Shiriaiev, Ye. (1996). Kultura russkoy rechi i effektivnost obshcheniya (The culture of Russian speech and the effectiveness of communication, in Russian). Moscow: Nauka.

Shostrom, E. (1992). Anti-Karnegi ili chelovek-manipulyator (Anti-Carnegie or man-manipulator, in Russian). Minsk: Polifakt.

Skovorodnikov, A., & Kopnina, G. (2012). Sposoby manipulyativnogo rechevogo vozdeystviya v rossiyskoy presse (Methods of manipulative speech influence in the Russian press, in Rus-sian). Politicheskaya lingvistika (Political Linguistics, in Russian), 3(41), 36-42.

Sternin, I. (2001). Vvedeniye v rechevoye vozdeystviye (Introduction to language influence, in Rus-sian). Voronezh: Kvarta.

Tarasova, I. (1993). Struktura lichnosti kommunikanta i rechevoye vozdeystviye (The structure of the communicant’s personality and speech impact, in Russian). Voprosy yazykoznaniya (Issues of Linguistics), 5, 70-81.

Vorozheikin, I. (2004). Konfliktologiya (Conflictology, in Russian). Moscow: Infra-M.

Yashenkova, O. (2010). Osnovy teorii movnoi komunikatsii (Fundamentals of the theory of modern communication, in Ukrainian). Kyiv: Academiya.

Zdravomyslov, A. (1996). Sotsiologiya konflikta (Sociology of conflict, in Russian). Moscow: As-pect-Press.

Downloads

Published

2022-08-15

How to Cite

MELNYK, I., PETROVA, T., & KHOPTIAR, A. (2022). Provocation as a Tool of Language Influence. WISDOM, 3(2), 157–169. https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.645