Perception of José Ortega y Gasset’s Works in Essays of Oksana Zabuzhko

Authors

  • Tetiana SHEVCHENKO Odesa I. I. Mechnikov National University
  • Nadiia SHAPOVALENKO Odesа State University of Internal Affairs
  • Olena SYTKO Odesа State University of Internal Affairs
  • Liliia SUSOL Odesа State University of Internal Affairs

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.789

Keywords:

reception, essay, mega-essay, philosophy, literature, subjectivity, identity

Abstract

The article analyzes the peculiarities of the reception of Jose Ortega y Gasset’s works in the essays of Oksana Zabuzhko. Emphasis is placed on the commonality of creative origins and ideas of both authors. The intellectual and poetic connections of iconic works are analyzed, particularly “The Revolt of the Masses” and “Notre Dame d’Ukraine. Ukrainian woman in the conflict of mythologies”. The uniqueness of the ideas of the Spanish thinker in the construction of the concept of Ukrainian identity by Oksana Zabuzhko is emphasized. It is concluded that the works of Jose Ortega y Gasset are analyzed and intertwined with the work of Oksana Zabuzhko regarding socio-political and poetic aspects. The format of the mega-essay, common for both authors, chosen for the presentation of their reflections, is objectively analyzed. This format is a harmonious, highly artistic formation in which the content and form are balanced: here, all sections (parts) are logically and consistently connected, placed in a cause-and-effect relationship. Both artists chose the method of “philosophizing in the space of literature”, aestheticized intellectualism, and enriched rational analysis of art and history, which allowed readers to get closer to the essence of Spanish / Ukrainian civilizations.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Tetiana SHEVCHENKO, Odesa I. I. Mechnikov National University

PhD, Doctor of Science in Philology, Head of the Department of Ukrainian Literature at Odesa I. I. Mechnikov National University, Odesa, Ukraine.

Nadiia SHAPOVALENKO, Odesа State University of Internal Affairs

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of Language Training at Odesа State University of Internal Affairs, Odesa, Ukraine.

Olena SYTKO, Odesа State University of Internal Affairs

PhD in philology, Associate Professor, Ðead of the Department of Language Training at Odesа State University of Internal Affairs, Odesa, Ukraine.

Liliia SUSOL, Odesа State University of Internal Affairs

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of Language Training at Odesа State University of Internal Affairs, Odesa, Ukraine.

References

Burych, L. (2021). Suchasna ukrayins’ka kolumnistyka: typolohichni ta formal’no-zmistovi modeli (Contemporary Ukrainian columnism: Typological and formal-semantic models, in Ukraini-an). (PhD dissertation, Classic Private University Zaporizhzhya, Ukraine). Retrieved from http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/Burych_dis.pdf

Epstein, M. (1987). Zakony svobodnogo zhanra (Esseistika i esseizm v kul’ture Novogo vremeni) (Laws of the Free Genre (Essays and Essayism in Modern Culture), in Russian). Voprosy literatury (Literature questions, in Russian), 7, 120-152.

Kotsarev, ?. (2007). Revolyutsiynyy kokteyl’ Oksany Zabuzhko (Oksana Zabuzhko’s revolutionary cocktail, in Ukrainian). Kyiv: Fakt. Retrieved from http://litakcent.com/2007/12/19/oleh-kocarev-revoljucijnyj-koktejl-oksany-zabuzhko/

Maslakov, ?. (2010). Printsipy postroyeniya prozy poeta v esse I. Brodskogo “Naberezhnaya ne-istselimykh” (Principles of construction of the poet’s prose in I. Brodsky’s essay “Embank-ment of the Incurable”, in Russian). In V. I. Kozlov (Ed.). Pristal’noye prochteniye Brod-skogo: Sb. Statey (Close reading of Brodsky: Article compilation, in Russian) (pp. 179-188). Rostov-on-Don: Logos.

Ortega y Gasset, J. (1997). Vokrug Galileya (Around Galileo, in Russian). In Khose Ortega-i-Gasset. Izbrannyye trudy (José Ortega y Gasset. Selected writings, in Russian) (pp. 233-403). Moscow: Ves mir.

Ortega y Gasset, J. (2005). Missiya universiteta (Mission of the university, in Russian). Minsk: BGU.

Ortega y Gasset, J. (2012). Rozdumy pro Dona Kikhota (Meditations on Quixote, in Ukrainian). Ky-iv: Duh i litera.

Ortega y Gasset, J. (2020). Vosstaniye mass (The revolt of the masses, in Russian). Moscow: AST.

Pronkevych, ?. (2006). “Rozdumy nad Kikhotom” H. Ortehy-i-Hasseta: ispans?ka natsional?na identychnist? yak kontaktna zona (J. Ortega y Gasset’s Meditations on Quixote: Spanish na-tional identity as a contact zone, in Ukrainian). Naukovi pratsi (Scientific works, in Ukraini-an), 46(59), 42-47.

Shevchenko, T. (2021). Retseptsiya obrazu Lesi Ukrayinky v eseyistychnomu dyskursi suchasnosti (Reception of the image of the Lesya Ukrainka in the esoteric discourse of the present, in Ukrainian). In S. Shabat-Savka, I. Struk, & H. Teslitska (Eds.), Lesya Ukrayinka i suchasnyy humanitarnyy dyskurs (Lesia Ukrainka and modern humanitarian discourse, in Ukrainian) (pp. 114-117). Chernivtsi: Yuri Fedkovych Chernivtsi National University.

Shuba, B. (2008). Istyna Lesi Ukrayinky ta metod Oksany Zabuzhko (The truth of Lesya Ukrainka and the method of Oksana Zabuzhko, in Ukrainian). Ukrayina moderna. Viyna peremozhtsiv i peremozhenykh (Ukraine is modern. War of winners and losers, in Ukrainian), 13(2), 322-328.

Taranenko, ?. (2004). Publitsistika Khose Ortegi-i-Gasseta v informatsionnom prostranstve Ispanii XX veka (Journalism of José Ortega y Gasset in the information space of Spain in the 20thcentury, in Russian). (PhD dissertation, The Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow). Retrieved from https://www.dissercat.com/content/publitsistika-khose-ortegi-i-gasseta-v-informatsionnom-prostranstve-ispanii-xx-veka

Teitelbaum, E (2017). Filosofsko-khudozhestvennoye osmysleniye postimperskoy situatsii v intel-lektual’noy zhizni Ispanii pervoy treti XX v.: “pokoleniya 98-go i 14-go godov” (Philosophi-cal and artistic understanding of the post-imperial situation in the intellectual life of Spain in the first third of the 20th century: “Generations of the 98th and 14th years”, in Russian). Izvestiya Ural'skogo federal’nogo universiteta. Seriya 3: Obshchestvennye nauki (News of the Ural Federal University. Series 3: Social Sciences, in Russian), 12(3), 53-65.

Zabuzhko, O. (1990). Dvi kul’tury (Two cultures, in Ukrainian). Kyiv: Znannya.

Zabuzhko, O. (2009). Khroniky vid Fortinbrasa. Vybrana eseyistyka (Chronicles of Fortinbras. Se-lected essays, in Ukrainian). Kyiv: Fact.

Zabuzhko, O. (2015). Pol’ovi doslidzhennya z ukrayins?koho seksu (Field studies on Ukrainian sex, in Ukrainian). Kyiv: Komora.

Zabuzhko, O. (2018). Notre Dame d?Ukraine. Ukrayinka v konflikti mifolohiy (Notre Dame d?Ukraine. Ukrainian woman in the conflict of mythologies, in Ukrainian). Kyiv: Komora.

Zahoruiko, N. (2020). Dyskurs natsional’noyi identychnosti v publitsystytsi Yuriya Shevel’ova (The discourse of national identity in Yuri Shevelyov’s journalism, in Ukrainian). In Proceedings of International scientific and practical conference “The European development trends in journalism, PR, media and communication”, November 27-28, 2020, Wloclawek, Poland (pp. 16-19). Wloclawek: Baltija Publishing. Retrieved from https://doi.org/10.30525/978-9934-26-000-1-4

Downloads

Published

2022-08-15

How to Cite

SHEVCHENKO, T., SHAPOVALENKO, N., SYTKO, O., & SUSOL, L. (2022). Perception of José Ortega y Gasset’s Works in Essays of Oksana Zabuzhko. WISDOM, 3(2), 262–272. https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.789

Most read articles by the same author(s)