Vladik Nersesyants’s Philosophical and Law Theory

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.955

Keywords:

Vladik Nersesyants, philosophy of law, libertarian legal understanding, legal positivism, jusnaturalism, essence of law, principle of formal equality, concept of civilism

Abstract

Firstly, this article considers the main aspects of the libertarian legal approach to the understanding of law developed by Soviet and Russian philosopher of law Vladik S. Nersesyants.

Secondly, the article shows the contributions of this philosophical and law doctrine to the development of the world philosophy of law and its importance for the improvement of Russian legal theory and practice.

Thirdly, the article substantiates the thesis that the libertarian approach to the understanding of law is a logical rationalisation of the jusnaturalist tradition of law understanding as an expression of equality in human relations as reinterpreted by Nersesyants by looking at the efforts in rationalizing the jusnaturalist doctrine reflected in the history of the development of philosophical and law thought from the beginning of the Modern Era.

Fourthly, the article pays special attention to the analysis of the concept of civilism as a new post-socialist social system developed by Vladik Nersesyants on the basis of the libertarian approach to the understanding of law. Therefore, the article reveals the content of this concept related to the law approach to the desocialisation of the former socialist property that creates the basis for the formation of a new system of law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apresyan, R. G. (2021). Ideya moralínoi universalínosti v istorii filosofii (The idea of moral univer-sality in the history of philosophy, in Russian). In Uniwersalíností v morali (Universality in morality, in Russian) (pp. 86-123). Moscow: Sandra.

Chestnov, I. L. (2021). Kontsept ìspravedlivostiî v post-sovetskom obshchestve (The concept of ìjusticeî in the post-Soviet society, in Russian). In Spravedlivost' v postsovetskom pravoporyadke (Justice in the post-Soviet legal order, in Russian) (pp. 257-267). Moscow: Yurlitinform.

Chetvernin, V. A. (2003). Vvedeniye v kurs obshchey teorii prava i gosudarstva (Introduction to the course of the general theory of law and state, in Russian). Moscow: Norma.

Grafsky, V. G. (2006). Integral'naya (obshchaya, sintezirovannaya) yurisprudentsiya kak teoretich-eskoye i prakticheskoye znaniye (Integral (general synthesized) jurisprudence as theoretical and practical knowledge, in Russian). In Nash trudnyy put' k pravu. Materialy filosofsko-pravovykh chteniy pamyati akademika V.S. Nersesyantsa (Our difficult path to law. Mate-rials of philosophical and legal readings in memory of Academician V.S. Nersesyants, in Russian) (pp. 140-167). Moscow: Norma.

Guseynov, A. A. (2018a) Moral' i pravo: liniya razgranicheniya (Morality and law: A demarcation line, in Russian). Lex Russica, 8, 7-22. doi: 10.17803/1729-5920.2018.141.8.007-022 DOI: https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.141.8.007-022

Guseynov, A. A. (2018b). Vystupleniye na panel'noy diskussii 13-kh Mezhdunarodnykh likhachev-skikh chteniy (Speech at the panel discussion of the 13th International Likhachev Readings, in Russian) (pp. 243-244). Saint Petersburg: St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Hayek, F. (2006). Pravo, zakonodatel'stvo i svoboda (Law, legislation and freedom, in Russian). Moscow: IRISEN.

Laclau, E., Mouffe, Ch. (1985). Hegemony and socialist strategy towards a radical democratic pol-itics. London-New York: Verso.

Lapaeva, V. V. (2012). Tipy pravoponimaniya: yuridicheskaya teoriya i praktika (Types of law un-derstanding: Legal theory and practice, in Russian). Moscow: Russian Academy of Justice.

Lapaeva, V. V. (2021b). Pravo tekhnogennoy tsivilizatsii pered vyzovami tekhnogennoy degumani-zatsii (The law of technogenic civilization in the face of the challenges of technological dehumanization, in Russian). Pravo. Zhurnal vysshey shkoly ekonomiki (Law. Journal of Higher School of Economics, in Russian), 3, 4-35. doi: 10.17323/2072-8166.2021.3.4.35. DOI: https://doi.org/10.17323/2072-8166.2021.3.4.35

Lapaeva, V. V. (2021a). Ideya bezuslovnogo bazovogo dokhoda i kontseptsiya tsivilizma: razlichiya v filosofsko-pravovykh osnovaniyakh (The idea of an unconditional basic income and the concept of civilism: differences in philosophical and legal foundations, in Russian). Gosu-darstvo i pravo (State and Law, in Russian), 6, 99-113. doi: 10.31857/S102694520015042-7 DOI: https://doi.org/10.31857/S102694520015042-7

Martyshin, O. V. (2002). O libertarno-pravovoy teorii prava i gosudarstva (On the libertarian legal theory of law and the state). Gosudarstvo i pravo (State and Law, in Russian), 10, 5-16.

Nersesyants, V. S. (1979). O ponimanii sovetskogo prava (On the understanding of Soviet law, in Russian). Sovetskoye gosudarstvo i pravo (Soviet State and Law, in Russian), 7, 56-74.

Nersesyants, V. S. (1983). Pravo: mnogoobraziye opredeleniy i yedinstvo ponyatiya (Law: Variety of definitions and unity of the concept). Sovetskoye gosudarstvo i pravo (Soviet State and Law, in Russian), 10, 26-35.

Nersesyants, V. S. (1989). Zakonomernosti formirovaniya i razvitiya sotsialisticheskoy sobstvennosti (Patterns of formation and development of socialist property). Vestnik Akademii nauk (Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, in Russian), 9, 3-13.

Nersesyants, V. S. (1996). Pravo - matematika svobody (Law is the mathematics of freedom, in Russian). Moscow: Lawyer.

Nersesyants, V. S. (1998). Hegelian philosophy of law (Hegelís philosophy of law, in Russian). Moscow: Lawyer.

Nersesyants, V. S. (2002). Filosofiya prava: libertarno-yuridicheskaya kontseptsiya (Philosophy of law: Libertarian legal concept, in Russian). Voprosy filosofii (Questions of Philosophy, in Russian), 3, 3-15.

Nersesyants, V. S. (2004). Obshchaya teoriya prava i gosudarstva (General theory of law and state, in Russian). Textbook for universities. Moscow: Norma.

Nersesyants, V. S. (2006). Filosofiya prava (Philosophy of law, in Russian). Textbook for universi-ties. Moscow: Norma.

Soloviev, E. Yu. (1992). I. Kant: dopolnitel'nost' morali i prava (I. Kant: Complementarity of mo-rality and law, in Russian). Moscow: Science.

Sproeder, A. (2004). Stichword Zivilismus. Geschichtskonstruktion und politisches Programm in der Rechtsphilosophie von V. S. Nersesjans (The keyword is civilizm. Historical construction and political program in the legal philosophy of V. S. Nersesjans, in German). In Russische filosofie na de perestrojka (Russian philosophy of perestroika, in German) (pp. 35-38). Hamburg.

Standing, G. (2011). The Precariat: The new dangerous class. London: Bloomsbury. DOI: https://doi.org/10.5040/9781849664554

Syrykh, V. M. (Ed.) (2008). Problemy teorii gosudarstva i prava (Problems of the theory of state and law, in Russian). Textbook for high schools. Moscow: Russian Academy of Justice.

Timoshina, E. V. (2018). Razdelitel'nyy tezis libertarno-yuridicheskoy teorii i osnovaniya deystvitel'nosti prava (Separation thesis of libertarian legal theory and the foundations of the validity of law, in Russian). Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN (Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, in Russian), 13(4), 57-82.

Zorkin, V. D. (2021). Desyat' lektsiy o prave (Ten lectures on law, in Russian). Moscow: Norma.

Downloads

Published

2023-03-25

How to Cite

LAPAEVA, V., & Nersesyants, A. (2023). Vladik Nersesyants’s Philosophical and Law Theory. WISDOM, 25(1), 240–252. https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.955

Issue

Section

Articles