Synergetic Concepts “Chaos” and “Order” in Modern English Verbo-Creating Processes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.635

Keywords:

synergetics, verbal creation, word-formation, open system, non-linearity, dissipation, unequilibriumness, order, chaos, fluctuations, attractor

Abstract

The article deals with the problem of relevancy of the central notions and principles of synergetics for studying word-formation processes in Modern English. It is proved that the complex, open, nonequilibrium, nonlinear language super-system in general and word-formation macro-system, in particular, develop due to the contradiction of the chaos processes and its stability. The trans-level nature of structural relationships of the English word-formation macro-system with other levels of the language super-system (especially lexical one) determines the dynamism of verbo-creative processes, mobility of its constituents, poly-functionality and “poly-combinability” of word-forming tools and mechanisms. Periodic modification of verbo-creation mechanisms, creation of new combinations of word-formation methods, enrichment of the stock of word-formation tools by functional transposition of intra-level and extra-level language units and current dissipation of functionally passive word-forming morphemes manifest chaotic processes in different parts of the modern English word-formation system which simultaneously is aimed to maintain its structural organisation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Olga KLYMENKO, Zaporizhzhia National University

PhD in Philology, Professor at the English Translation Department of Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine.

Saniya YENIKEYEVA, Zaporizhzhia National University

PhD, Dr. of Science in Philology, Professor at the English Philology and Linguodidactics Department, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine.

References

Dombrovan, T. I. (2018). An introduction to linguistic synergetics. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Dombrovan, ?. I. (2014). Sinergeticheskaya model’ razvitiya angliyskogo yazyka (A synergistic model for the English language development, in Russian). Odessa: KP OGT.

Dombrovan, ?. I. (2015). Istoriya angliyskogo yazyka kak ob”yekt issledovaniya v diakhronicheskoy lingvosinergetike (History of the English language as an object of research in diachronic lin-guosynergetics, in Russian). In Sinergetika v filologicheskikh issledovaniyakh (Synergetics in philological studies, in Russian) (pp. 20-61). Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National Uni-versity.

Frolova, I. E. (2005). Verbalizatsiya konfliktu u dyskursi (Verbalisation of conflict in discourse, in Ukrainian). In I. S. Shevchenko (Ed.), Dyskurs yak kohnityvno-komunikatyvnyy fenomen (Discourse as a cognitive-communicative phenomenon, in Ukrainian) (pp. 237-262). Kharkiv: Konstanta.

Grechko, V. A. (2003). Teoriya yazykoznaniya (Theory of linguistics, in Russian). Moscow: Vysshaya shkola.

Khrutskaya, N. V. (2006). Sinergeticheskiy podkhod k teorii variativnosti yazykovykh yedinits (Syner-getic approach to the theory of variability of language units, in Russian). In Kul?tura narod-ov Prichernomor?ya (Culture of the peoples of the black sea region, in Russan). Simferopol, 82(2), 215-217.

Kiyko, S. V. (2014). Omonimiya v movi i movlenni (Homonymy in language and speech, in Ukraini-an). Chernivtsi: Rodovid.

Kiyko, S. V. (2016). Synerhetyka omonimiyi yak movnoho, movlennyevoho i mizhmovnoho ya-vyshcha (Synergetics of homonymy as a linguistic, speech and interlingual phenomenon, in Ukrainian). Chernivtsi: Chernivtsi National University.

Klymenko O. L. (2018). Vnutrishn’omovni transformatsiyi v slovnyku anhliys’koyi movy: syner-hetychna perspektyva (Intralinguistic transformations in the English language vocabulary: A synergetic perspective, in Ukrainian). In Nova filolohiya (New philology, in Ukrainian), 74, 43-48.

Klymenko O., &Yenikeyeva, S. (2022). Synergetic linguistics as a new philosophy of language studies. Theory and Practice in Language Studies, 12(2), 417-423.

Klymenko, O. L. (2007). Slovotvirni elementy rozmovnoyho pohodgenya ta yikh funktsionuvannya v suchasniy anhliys’kiy movi (Colloquial word-forming elements and their functioning in mod-ern English, in Ukrainian). In Nova filolohiya (New philology, in Ukrainian), 27, 208-213.

Klymenko, O. L. (2014). Stylistychni transpozytsiyi v slovnykovomu skladi suchasnoi anhliys’koi movy (Stylistic transpositions in the modern English vocabulary). In Nova filolohiya (New Philology, in Ukrainian), 63, 25-29.

Knyazeva, E. N. (2001). Samoreflektivnaya sinergetika (Self-reflective synergetics, in Russian). In Voprosy filosofii (Questions of philosophy, in Russian), 10, 99-113.

Knyazeva, E. N., & Kurdyumov, S. P. (1994). Intuitsiya kak samodostraivaniye (Intuition as self-completion, in Russian). In Voprosy filosofii (Questions of Philosophy, in Russian), 2, 110-122.

Knyazeva, E. N., & Kurdyumov, S. P. (2002). Osnovaniya sinergetiki. Rezhimy s obostreniyem, sa-moorganizatsiya, tempomiry (Fundamentals of synergetics. Regimes with aggravation, Self-organisation, tempoworlds, in Russian). Saint Petersburg: Aleteya.

Lotman, Yu. M. (1998). Struktura khudozhestvennogo teksta (The structure of the literary text). In Ob iskusstve (About art, in Russian) (pp. 14-285). Saint Petersburg: Iskusstvo.

Lotman, Yu. M. (2000). Semiosphera (Semiosphere, in Russian). Saint Petersburg: Iskusstvo.

Menascé, D. A., & Almeida, V. A. F. (2000). Scaling for e-business technologies, models, perfor-mance, and capacity planning. New Jersey: Prentice-Hall PTR.

Morozova, E. I. (2003). Ontologicheskiye osnovy lingvisticheskogo opisaniya lzhi (Ontological foun-dations of the linguistic description of the lie, in Russian). In Visnyk Kharkivs?koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Romano-hermans?ka filolohiya (Bulletin of Kharkiv State University. Series: Romano-Germanic Philology, in Ukrainian), 609, 106-109.

Pikhtovnikova, L. S. (2000). Sinerhiya yak pryrodna vlastyvist’ stylyu (na materiali nimets’koyi bayky) (Synergy as a natural property of style (On the material of a German fable), in Ukrainian). In Visnyk Kharkivs?koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Romano-hermans?ka filolohiya (Bulletin of Kharkiv State University. Series: Romano-Germanic Phi-lology, in Ukrainian), 471, 212-217.

Pikhtovnikova, L. S. (2005). Stylistyka i synerhetyka dyskursu (Stylistics and synergetics of dis-course, in Russian). In I. S. Shevchenko (Ed.), Diskurs kak kognitivno-kommunikativnoye yavleniye (Discourse as a cognitive-communicative phenomenon, in Russian) (pp. 29-35). Kharkiv: Konstanta.

Prigogine, I., & Stengers, I. (1986). Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy (Order from chaos: A new dialogue between man and nature, in Russian). Moscow: Progress.

Prikhodko, A. N. (2015). Samoorganizatsiya kontseptual’nykh sistem i mezhkul'turnyy transfer kontseptov (Self-organisation of conceptual systems and intercultural transfer of concepts, in Russian). In Sinergetika v filologicheskikh issledovaniyakh (Synergetics in Philological Stud-ies, in Russian) (pp. 135-154). Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University.

Selivanova, O. O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya (Modern linguistics: A terminological encyclopedia, in Ukrainian). Poltava: Environment-K.

Semenets, O. O. (2003). Synerhetyka modal’nostey u poetychniy tvorchosti (Synergetics of Modali-ties in Poetic Creativity, in Ukrainian ). In Filosofs?ki nauky (Philosophical sciences, in Ukrainian) (pp. 112-120). Sumy: Sumy State Pedagogical University, named after A. S. Makarenko.

Semenets, O. O. (2004). Synerhetyka poetychnoho slova (Synergetics of the poetic word, in Ukraini-an). Kirovograd: Imex LTD.

Stein, G. (2002). Better words. Evaluating EFL dictionaries. Exeter: University of Exeter Press.

Tarasova, E. V. (2000). Sinergeticheskiye tendentsii v sovremennoy lingvistike (Synergetic tendencies in modern linguistics, in Russian). In Visnyk Kharkivs?koho derzhavnoho universytetu (Bul-letin of Kharkiv National University. Series: Romano-Germanic Philology, in Ukrainian), 500, 3-9.

Veremchuk, E. O., & Yenikeyeva, S. M. (2020). Linhvokohnityvnyy ta linhvosynerhetychnyy para-metry anhliys’komovnoho leksyko-semantychnoho polya SPACE/KOSMOS. (Linguocogni-tive and linguosynergetic parameters of the English lexical-semantic Field SPACE/COSMOS, in Ukrainian). Zaporozhia: FOP Mokshanov.

Yenikeyeva S. & Klymenko O. (2021). Synergy of modern English word-formation system. Linguistics and Culture Review, 5(S1), 1110-1122.

Yenikeyeva, S. M. (2006a). Systemnist’ ta rozvytok slovotvoru suchasnoyi anhliys’koyi movy (Sys-temic character and development of word-formation in modern English, in Ukrainian). Za-porizhia: Zaporizhia National University.

Yenikeyeva, S. M. (2011). Fraktal’nost’ mikrosistem slovoobrazovaniya (na materiale angliyskogo yazyka) (Fractality of word-formation microsystems (Based on the English language materi-al), in Russian). In Studiya Lingvistika. Yazyk v logike vremeni: naslediye, traditsii, perspek-tivy (Studia Linguistica. Language in the Logic of Time: Heritage, Traditions, Prospects, in Russian), ??, 107-118.

Yenikeyeva, S. M. (2015). Sinergeticheskiye parametry strukturnoy organizatsii i razvitiya slovoobrazovatel’noy sistemy sovremennogo angliyskogo yazyka (Synergetic parameters of the structural organization and development of the modern English language word-formation system, in Russian). In Sinergetika v filologicheskikh issledovaniyakh (Synergetics in philo-logical studies, in Russian) (pp. 62-88). Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National Universi-ty.

Yenikyeyeva, S. M. (2006b). Synerhetyzm funktsional’noyi transoriyentatsiyi linhval’nykh odynyts’ (na materiali suchasnoyi anhliys’koyi movy) (Synergetics of functional trans-orientation of lingual units (On the material of modern English), in Ukrainian). In Visnyk SumDU. Filolo-hichni nauky (Bulletin of Sumy State University. Philological Sciences, in Ukrainian), 11(95), 43-51.

Yenikyeyeva, S. M. (2006c). Sinergeticheskiye parametry slovoobrazovatel’nykh protsessov v sov-remennom angliyskom yazyke (Synergetic parameters of word-formation processes in mod-ern English, in Russian). In Visnyk Kharkivs?koho natsional?noho universytetu. Seriya: Ro-mano-hermans?ka filolohiya (Bulletin of Kharkiv National University. Series: Romano-Germanic Philology, in Ukrainian), 726, 171-178.

Zatsny, Yu. A., & Pakhomova, T. O. (2001). Mova i suspil’stvo: zbahachennya slovnykovoho skladu suchasnoyi anhliys’koyi movy (Language and society: Enriching the vocabulary of modern English, in Ukrainian). Zaporozhye: Zaporozhye State University.

Downloads

Published

2022-08-15

How to Cite

KLYMENKO, O., & YENIKEYEVA, S. (2022). Synergetic Concepts “Chaos” and “Order” in Modern English Verbo-Creating Processes. WISDOM, 3(2), 93–103. https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.635