Literary Studies and Psychoanalysis: Methodological Aspects of Interaction

Authors

  • Anna CHERNYSH National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv
  • Larysa HORBOLIS Sumy State Pedagogical University, Sumy
  • Volodymyr POHREBENNYK National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.481

Keywords:

literary studies, psychoanalysis, literary work with the psychoanalytic dominant, the method of free associations, dreams

Abstract

The article discusses the specifics of the interaction of psychoanalysis and literary studies. It is proved that literary studies actively use fundamental psychoanalytic methods and techniques in decoding the mental unconscious of characters in literary works. Literary terms proposed for implementation and use – a literary work of psychoanalytic direction, a literary work with psychoanalysis elements, a literary work with thepsychoanalytic dominant orpsychoanalytic constructs certifying the integration of psychoanalysis theory into literary studies.

The use of certain aspects of psychoanalytic theory contributes to the literary interpretation of unconscious processes in the psyche of the author of the work and its characters, marked by various pathologies, deviations, neuroses, fears, etc. The article emphasizes that interpreting literary texts in the psychoanalytic aspect actualizes the method of free associations, close to the specific literary technique of the consciousness stream, as well as the specifics of interpretations of the dreaming discourse.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Anna CHERNYSH, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

(PhD in Philology) is a Doctoral Student at National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv, Ukraine). The area of her research interest includes Ukrainian literature 20-21 centuries, the theory of literature. A. Chernysh is the author of 45 research articles, one monograph.

Larysa HORBOLIS , Sumy State Pedagogical University, Sumy

(PhD, Dr. of Science in Philology) is a Professor of the Department of Ukrainian Language and Literature at Sumy State Pedagogical University (Sumy, Ukraine). The area of her research interests includes literary studies, Ukrainian literature 19-20 centuries. L. Horbolis is the author of about 120 research articles, 3 monographs.

Volodymyr POHREBENNYK , National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv

(PhD, Dr. of Science in Philology) is a Professor, the head of the Department of Ukrainian Philology of the Faculty of the Ukrainian Language and Literature at National Pedagogical Drahomanov University (Kyiv, Ukraine). The area of his research interests includes literary imagology and communication, connections between literature, folklore, etc. V. Pohrebennyk is the author of 12 monographs and more than 800 research articles.

References

Adler, A. (1995). Praktyka i teoriya indyvidualnoy psikhologii (Practice and theory of individual psychology, in Russian). Moscow: VSP.

Balei, S. (1996). Z psykhologii tvorchosty Shevchenka. (From the psychology of Shevchenko’s creative work, in Ukrainian). In Istoriya psikoanaliza v Ukraine (History of psychoanalysis in Ukraine, in Ukraini-an) (pp. 132-186). Charkov: Osnova.

Barry, P. (2008). Vstup do teorii: literaturoznavstvo ta kulturologiya (Introduction to the theory: literary stud-ies and culturology, in Ukrainian). (O. Pogynayko, Trans.; R. Semkiv, Ed.). Kyiv: Smoloskyp.

Franko, I. (1981). Iz sekretiv poetychnoyi tvorchosti (Some secrets of poetic creativity, in Ukrainian). (Vol. 31). Kyiv: Naukova dumka.

Freud, S. (1998). Vstup do psykhoanalizu (Introduction to psychoanalysis, in Ukrainian). Kyiv: Osnovy.

Hamburger, A. (2001). Psikhoanaliz i literatura. (Psychoanalysis and literature, in Russian). In Klyuchevye ponyatiya psihoanaliza (Key concepts of psychoanalysis, in Russian) (pp.287-294). Saint Peters-burg: B&K.

Heffe, O. (2009). Sovremennaya zapadnaya filosofiya (Contemporary western philosophy, in Russian). (?. Heffe, V. Malakhov, & V. Filatov, Eds.). Moscow: Kulturnaya revolyutsiya.

Horney, K. (1972). The Paucity of Inner Experiences. In J. L. Rubins (Ed), Developments in Horney Psychoa-nalysis 1950–1970 (pp. 97–103). Huntington; New York: Robert E. Krieger Publishing Company.

Jung, K.-G. (1998). Analiticheskaya psikhologiya: teoriya i praktika (Analytical psychology: Theory and practice, in Russian). Tavistock lectures. Saint Petersburg: B.S.K.

Kovaliv, Yu. (2007). Literaturoznavcha entsyklopediya (Encyclopedia in literary studies, in Ukrainian). (Vol. 2). Kyiv: VC “Akademiya”.

Laplanche, J. (1996). Slovar’ po psikhoanalizu (Dictionary in psychoanalysis, in Russian). Moscow: Vyssha-yashkola.

Nilogov, A. (2015). Splyu, sledovatelno, sushchestvuyu (I dream therefore I exist, in Russian). Psikhologiya i psikhotekhnika (Psychology and Psychotechnic, in Russian), 4, 373-382.

Pecharsky, A. (2011). U literaturoznavchykh labiryntakh psykhoanalitychnogo metodu doslidzhennya (In lit-erary mazes of psychoanalytic research method, in Ukrainian). Slovo i Chas (Word and Time, in Ukrainian), 6, 13-24.

Potkansky, Ya. (2008). Psykhoanaliz u literaturoznavchykh doslidzhennyakh (Psychoanalysis in literary re-search, in Ukrainian). In D. Ulitska (Ed.), Literatura. Teoriia. Metodolohiia (Literature. Theory. Methodology, in Ukrainian) (S. Yakovenko, Trans.) (2nd ed) (pp. 292-311). Kyiv: Publishing house “Kyevo-Mohylyanska akademiya”.

Stepanov, O. (2006). Psykhologichna entsyklopediya (Psychological encyclopedia, in Ukrainian). Kyiv: Akademvydav.

Stoimenov, Y. (2003). Psykhiatrychny entsyklopedychny slovnyk (Psychiatric encyclopedic dictionary, in Ukrainian). Kyiv: ??UP.

Vygotsky, L. (2002). Iskusstvo i psikhoanaliz. (Art and psychoanalysis, in Russian). In Klassicheskii psihoana-liz i khudozhestvennaya literatura (Classical psychoanalysis and belles-lettres, in Russian) (pp. 349-369). Saint Petersburg: Aleteya.

Zborovska, N. (2003). Psykhoanaliz i literaturoznavstvo (Psychoanalysis and literary studies, in Ukrainian). Kyiv: VC “Akademiya”.

Downloads

Published

2021-06-25

How to Cite

CHERNYSH, A., HORBOLIS , L., & POHREBENNYK , V. (2021). Literary Studies and Psychoanalysis: Methodological Aspects of Interaction. WISDOM, 18(2), 6–16. https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.481

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)