Subjective Factors of Modernization of the Russian Educational System and Their Connection with the Problem of Education Security

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.402

Keywords:

modernization, education system, subjective factors, education security, national security

Abstract

The article provides a socio-philosophical analysis of subjective interactions in education, which form a set of subjective factors of educational reforms from the standpoint of ensuring the security of the individual in education and the security of the country. The author aims to identify the subjective factors of modernization of the Russian education system that determine both the risk of degradation of the education system,and ways to strengthen and improve development. Modern social realities require that the system of Russian education, which has reliance on their own cultural traditions, not losing touch with the best achievements of education in the Russian Empire, the Soviet education system, but also incorporates the best of modern world experience of development of education and is based on the realities of education transformation in the global information society.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Elena MOROS, Krasnoyarsk Railway Transport Institute, branch of Irkutsk State Transport University

(PhD in Philosophy) is an Associate Professor at Krasnoyarsk Railway Transport Institute, branch of Irkutsk State Transport University, Krasnoyarsk, Russia. Her areas of interest include philosophy, political science, philosophy of education. Moros is the author of a large number of monographs and scientific articles. Recent publications: “The Education System as a Factor of Global Security”, “Foundations of the Socio-Philosophical Concept of National Security”, “The Education System as a Factor of Ensuring National Security”, and “Values and Goals of the Modern Model of Education”.

References

Carethe, W. (1977) Na pytu k nepreryvnomy obrazovany – novaya roly vyschich ychebnych zavedeny (Toward Lifelong Education – a New Role for Higher Education Institutions). P.UNESCO, 26.

Dave, R.H. (1976) Osnovy nepreryvnogo obrazovanya (Foundation of Lifelong Education). Oxford, 24.

Demchenko, S. V. (2008). Natsional’naya bezopasnost’ i obrazovatelnaya politika v sovremenoi Rossii (National Security and Educational Policy in Modern Russia, in Russian). Monograph. Moscow-Orel: Orags Publishing House.

Dolzhenko, & O. V., Shatunovsky V. L.(1995) Sovremenya metody i technology obychenya v technicheskom vyze (Modern methods and technologies of training in a technical University). Moscow, 58.

Filippov, V. M. (2013) Modernizatya rossiyskogo obrazovanya (Modernization of Russian education). Appendix to the journal "Bulletin of education". Moscow: Triada, 442.

Hummel, Ch. (1977) Obrazovanye segodnya dlya mira zavtra (Education Today for the World of Tomorrow). Paris.UNESCO.

Knapper K., & Cropley, A. (1985) Obuchenye na protazenye vsey zyznye i vischee obrazovanye (Lifelong Learning and Higher Education) Wash., London: Croom Helm.

Kostityzya Rossiyoskoy Federaziy (Russian Constitution. Adopted by popular vote 12.12.1993 (as amended, amended Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation from 30.12.2008 N 6-FKZ, from 30.12.2008 N 7-FCL from 05.02.2014 No. 2-FKZ)) //collected legislation of the Russian Federation. - 03.03.2014. - No. 9. - St. 851.

Koptazh, G. (1991) Nepreryvnoe obrazovanye: Osnovnye prinzipy. (Continuous education: Basic principles). Alma mater, 6, 57.

Khazova, L. V. (1997) Konzeptyalnye osnovy i opyt modernizazy obrazovanya: gumanisticheskye i gumanitarnye aspekty (Conceptual foundations and experience of modernization of education: humanistic and humanitarian aspects). Krasnoyarsk: KSTU publishing House, 149.

Lurya, N. A.(1994) Obrazovanye: poisky, nadezdy, sverchenia (Obrazovanie: search, hope, fulfillment). Obrazovanie v Sibiri, 1, 16-20.

Lyubimov, L. L. (1993) Zivilizaziony prozess i sozialnye itogi razvitia USA (The civilizational process and social results of the development of the USA). Moscow: Foundation «For economic literacy», 212.

Miroshnichenko, V. M. (2002) Nazionalnya bezopasnosty Rossiyskoy Federazuy (National security of the Russian Federation). Moscow: Exam, 256.

Mironov, B. B. (2008). Obrazovanye kak osnovopolagaychaya zenosty i opasnosti ynifikazui (Education as a fundamental cultural value and the dangers of unification).World public forum "Dialogue of Civilizations". Vestnik, 127-136.

Moros E., & Goncharov, V. (2020). Modern Dangers in the Development of the Russian Education System and Ways to Overcome Them: Socio-Philosophical Analysis. Wisdom, 2(15), 114-128.

Nalyvayko, N. V. (2007) Problemy bezopasnosty sistemy otechestvenogo obrazovanya (Problems of security of the national education system). Philosophy of education, 3(20), 21-26.

Ovrazhkin, A. S. (2014) Sozialnya filosofia obrazovanya (Social philosophy of education). Moscow: Triada, 76.

Payne, J. (1985) Yslugi po orientazyu v oblasty obrazovanya i obespechenyu obrazovanya vzrosliyx (Education Guidance Services and the Provision of Adult Education). International Journal of Lifelong Education, 4(1), 35-54.

Savelev, A. G., Oznobishchev, S. K., & Tselitsky, S. V. (2008). Rossiya i mirovoi opyt kontseptual’nogo obosnovaniya natsional’naya bezopasnost’ (Russia and the World Experience of the Conceptual Justification of National Security, in Russian). Moscow: IMEMO RAN

Smolin, O. N. (2011). Sotsial’no-filosofskie aspekty obrazovatel’noi politiki v usloviyakh radikal’noi trasformatsii rossiiskogo obshchestva (Socio-Philosophical Aspects of Educational Policy in the Conditions of Radical Transformation of Russian Society, in Russian). Moscow: Nauka.

Showen, S. (2013) Sovremenoye grazdanskoe obchestvo v USA (Modern civil society in the USA). Washington, 67.

Downloads

Published

2021-06-25

How to Cite

MOROS, E. (2021). Subjective Factors of Modernization of the Russian Educational System and Their Connection with the Problem of Education Security. WISDOM, 18(2), 77–84. https://doi.org/10.24234/wisdom.v18i2.402

Issue

Section

Articles